Έρευνα αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια των απαραίτητων υλικών και τις εργασίες επισκευής του συστήματος πυρανίχνευσης και αυτόματης κατάσβεσης για τις ανάγκες του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας (ΚΑΕ: 1439, CPV:34913000-0 &ΚΑΕ:0879,CPV:45259000-7), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής και συνολική εκτιμώμενη αξία 21.006,22€ με ΦΠΑ.(ΚΑΕ 1439:6.932,22€ & ΚΑΕ:0879:14.074,00€).

Έρευνα αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια των απαραίτητων υλικών και τις εργασίες επισκευής του συστήματος πυρανίχνευσης και αυτόματης κατάσβεσης για τις ανάγκες του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας (ΚΑΕ: 1439, CPV:34913000-0 &ΚΑΕ:0879,CPV:45259000-7), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής και συνολική εκτιμώμενη αξία 21.006,22€ με ΦΠΑ.(ΚΑΕ 1439:6.932,22€ & ΚΑΕ:0879:14.074,00€).

Πατήστε εδώ