Έρευνα αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ετήσια προμήθεια, αποθήκευση και μεταφορά ιατρικών αερίων (CPV:24111500-0,CPV: 63121110-7, CPV:60100000-9), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής και συνολική εκτιμώμενη αξία 36.535,07€.με ΦΠΑ.

Έρευνα αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ετήσια προμήθεια, αποθήκευση και μεταφορά ιατρικών αερίων (CPV:24111500-0,CPV: 63121110-7, CPV:60100000-9), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής και συνολική εκτιμώμενη αξία 36.535,07€.με ΦΠΑ.

Πατήστε εδώ