Έρευνα αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης κλιματιστικών, συνολικού προϋπολογισμού 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (1.612,90€ χωρίς ΦΠΑ), με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής

Έρευνα αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης κλιματιστικών, συνολικού προϋπολογισμού 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (1.612,90€ χωρίς ΦΠΑ), με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής

Πατήστε εδώ