Έρευνα αγοράς για την εκπόνηση μελέτης για έλεγχο πιστοποίησης και έκδοσης Υ.Δ.Ε. ( Υπεύθυνης Δήλωσης Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη ) των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του ΓΝ Κιλκίς- Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Ν-ΚΥ Γουμένισσας (ΚΑΕ:0412,CPV:71335000-5),με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

Έρευνα αγοράς για την εκπόνηση μελέτης για έλεγχο πιστοποίησης και έκδοσης Υ.Δ.Ε. ( Υπεύθυνης Δήλωσης Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη ) των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του ΓΝ Κιλκίς- Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Ν-ΚΥ Γουμένισσας (ΚΑΕ:0412,CPV:71335000-5),με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

Πατήστε εδώ