Έρευνα αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ετήσια προμήθεια τροφίμων (CPV:03221200-8,CPV:15411110-6, CPV: 15119000-5, CPV:15221000-3, CPV:15331170-9), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει του προσφερόμενου μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης εκάστου είδους και συνολικής εκτιμώμενης αξίας 12.890,75€.

Έρευνα αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ετήσια προμήθεια τροφίμων (CPV:03221200-8,CPV:15411110-6, CPV: 15119000-5, CPV:15221000-3, CPV:15331170-9), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει του προσφερόμενου μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης εκάστου είδους και συνολικής εκτιμώμενης αξίας 12.890,75€.

Πατήστε εδώ