Έρευνα αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εξάμηνη προμήθεια γαλακτοκομικών- τυροκομικών ειδών (CPV:15500000-3,CPV: 15551300-8, CPV: 15541000-2), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής και συνολική εκτιμώμενη αξία 6.734,80€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%.

Έρευνα αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εξάμηνη προμήθεια γαλακτοκομικών- τυροκομικών ειδών (CPV:15500000-3,CPV: 15551300-8, CPV: 15541000-2), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής και συνολική εκτιμώμενη αξία 6.734,80€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%.

Πατήστε εδώ