Έρευνα αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση ετήσιας προληπτικής συντήρησης ενός ακτινολογικού μηχανήματος OPERA G500DR/MTO-es MERATE (ΚΑΕ: 0887, CPV:50400000-9), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής και συνολική εκτιμώμενη αξία 4.960,00€ με ΦΠΑ.

Έρευνα αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση ετήσιας προληπτικής συντήρησης ενός ακτινολογικού μηχανήματος OPERA G500DR/MTO-es MERATE (ΚΑΕ: 0887, CPV:50400000-9), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής και συνολική εκτιμώμενη αξία 4.960,00€ με ΦΠΑ.

Πατήστε εδώ