Έρευνα αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση ετήσιας προληπτικής συντήρησης ενός υγρού κλιβάνου χειρουργείου COLUSSI SA 020 (χωρίς ανταλλακτικά) (ΚΑΕ 0887, cpv:50400000-9 ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής και συνολική εκτιμώμενη αξία 4.464,00€.

Έρευνα αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση ετήσιας προληπτικής συντήρησης ενός υγρού κλιβάνου χειρουργείου COLUSSI SA 020 (χωρίς ανταλλακτικά) (ΚΑΕ 0887, cpv:50400000-9 ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής και συνολική εκτιμώμενη αξία 4.464,00€.

https://diavgeia.gov.gr/doc/60%CE%91%CE%9646904%CE%9E-%CE%95%CE%99%CE%91?inline=true

Πατήστε εδώ