Έρευνα αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ετήσια προμήθεια ειδών τροφίμων και συγκεκριμένα νωπών κρεάτων και πουλερικών (CPV: 15119000-5), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει του προσφερόμενου μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης εκάστου είδους και συνολικής εκτιμώμενης αξίας 7.953,30€.

Έρευνα αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ετήσια προμήθεια ειδών τροφίμων και συγκεκριμένα νωπών κρεάτων και πουλερικών (CPV: 15119000-5), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει του προσφερόμενου μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης εκάστου είδους και συνολικής εκτιμώμενης αξίας 7.953,30€.

Πατήστε εδώ