Έρευνα αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών ετήσιας προληπτικής συντήρησης τριών ανελκυστήρων συνολικού προϋπολογισμού 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (1.612,90€ χωρίς ΦΠΑ), με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Έρευνα αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών ετήσιας προληπτικής συντήρησης τριών ανελκυστήρων συνολικού προϋπολογισμού 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (1.612,90€ χωρίς ΦΠΑ), με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

 

Πατήστε εδώ