Έρευνα αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανακαίνιση WC χώρων κοινού του α’ ορόφου του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας (ΚΑΕ: 9723, CPV:45453000-7 & 44115210-4), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής και συνολική εκτιμώμενη αξία 5183,20 € με ΦΠΑ.

Έρευνα αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανακαίνιση WC χώρων κοινού του α’ ορόφου του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας (ΚΑΕ: 9723, CPV:45453000-7 & 44115210-4), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής και συνολική εκτιμώμενη αξία 5183,20 € με ΦΠΑ.

Πατήστε εδώ