Έρευνα αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση ετήσιας προληπτικής συντήρησης ενός υγρού κλιβάνου χειρουργείου COLUSSI SA 020 (χωρίς ανταλλακτικά) (ΚΑΕ 0887, CPV:50400000- 9), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής και συνολική εκτιμώμενη αξία 4.960,00€ με Φ.Π.Α. για τις ανάγκες του ΓΝ-ΚΥ Γουμένισσας

Έρευνα αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση ετήσιας προληπτικής συντήρησης ενός υγρού κλιβάνου χειρουργείου COLUSSI SA 020 (χωρίς ανταλλακτικά) (ΚΑΕ 0887, CPV:50400000- 9), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής και συνολική εκτιμώμενη αξία 4.960,00€ με Φ.Π.Α. για τις ανάγκες του ΓΝ-ΚΥ Γουμένισσας

Πατήστε εδώ