Έρευνα αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ετήσια ανάθεση υπηρεσιών ταχυμεταφορών με κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά) και συνολικής εκτιμώμενης αξίας 1.400,00€ με Φ.Π.Α. για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κιλκίς- Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα ΓΝ-ΚΥ Γουμένισσας.

Έρευνα αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ετήσια ανάθεση υπηρεσιών ταχυμεταφορών με κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά) και συνολικής εκτιμώμενης αξίας 1.400,00€ με Φ.Π.Α. για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κιλκίς- Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα ΓΝ-ΚΥ Γουμένισσας.

Πατήστε εδώ