Έρευνα αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ετήσια προμήθεια τροφίμων (CPV:15500000-3,CPV: 15551300-8, CPV: 15541000-2, CPV:15811000-6, CPV:15000000-8), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη προσφορά) και συνολική εκτιμώμενη αξία 9.379,88€.

Έρευνα αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ετήσια προμήθεια τροφίμων (CPV:15500000-3,CPV: 15551300-8, CPV: 15541000-2, CPV:15811000-6, CPV:15000000-8), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη προσφορά) και συνολική εκτιμώμενη αξία 9.379,88€.

Πατήστε εδώ