Έρευνα αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση ετήσιας προληπτικής συντήρησης ενός ακτινολογικού μηχανήματος OPERA G500DR/MTO-es MERATE (ΚΑΕ: 0887, cpv: 50400000-9), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής και συνολική εκτιμώμενη αξία 4.960,00€ με ΦΠΑ

Έρευνα αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση ετήσιας προληπτικής συντήρησης ενός ακτινολογικού μηχανήματος OPERA G500DR/MTO-es MERATE (ΚΑΕ: 0887, cpv: 50400000-9), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής και συνολική εκτιμώμενη αξία 4.960,00€ με ΦΠΑ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%99%CE%A3%CE%9246904%CE%9E-5%CE%957?inline=true

Πατήστε εδώ