Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (ι/ε) μέσω του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020

Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (ι/ε) μέσω του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020

Πατήστε εδώ