ΙΔΙΟΤΗΤΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 23433-50353

email: dioikitis@gngoum.gr