ΙΔΙΟΤΗΤΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 23433-50353

email: gramdioik@gngoum.gr