Η διαπίστωση ανάγκης για εισαγωγή στο Γενικό Νοσοκομείο Γουμένισσας γίνεται με γνωμάτευση είτε από ιατρό του Νοσοκομείου (προγραμματισμένη εισαγωγή), είτε από εφημερεύοντα ιατρό των ΤΕΠ (επείγουσα εισαγωγή).
Επείγουσα Εισαγωγή: Ο ασθενής που προσέρχεται στο Νοσοκομείο σε ημέρα Γενικής Εφημερίας εξετάζεται καταρχήν από εφημερεύοντα γιατρό στα Ιατρεία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών. Εφόσον κριθεί αναγκαία η άμεση εισαγωγή του, εκδίδεται από τον γιατρό Επείγον Εισιτήριο με το οποίο γίνεται η εισαγωγή του από το Γραφείο Κίνησης.
Προγραμματισμένη Εισαγωγή: Τις ημέρες που το Νοσοκομείο δεν εφημερεύει, γίνονται μόνο προγραμματισμένες – τακτικές εισαγωγές. Το εισιτήριο για προγραμματισμένη εισαγωγή εκδίδεται από τους γιατρούς του Νοσοκομείου, ύστερα από εξέταση του ασθενή στα Πρωινά ή στα Απογευματινά Εξωτερικά Ιατρεία. Για τις τακτικές εισαγωγές τηρείται Λίστα Αναμονής και οι ενδιαφερόμενοι ειδοποιούνται από το Γραφείο Κίνησης Ασθενών.

Αναλυτικά η διαδικασία εισόδου προβλέπει:

  • Η εισαγωγή στο Νοσοκομείο, ξεκινά από τα Εξωτερικά Ιατρεία στα οποία εκδίδεται από τον υπεύθυνο ιατρό το έντυπο εισιτήριο εις διπλούν.
  • Το ένα αντίγραφο προσκομίζεται στο Γραφείο Κίνησης και το άλλο παραδίδεται στην προϊσταμένη του Τμήματος.
  • Το αργότερο μέχρι την επόμενη μέρα από την εισαγωγή πρέπει να προσκομιστεί στις υπηρεσίες του Ταμείου η αναγγελία εισόδου στο νοσοκομείο, με την αιτιολογία, για να εκδοθεί η «διατακτική εισόδου για νοσηλεία», δηλαδή το εισιτήριο.
  • Οι ασφαλισμένοι του Ι.Κ.Α., Ο.Γ.Α και του Δημοσίου, με την είσοδό τους, ή την επομένη, πρέπει να προσκομίσουν το βιβλιάριό τους στο Γραφείο Κίνησης Ασθενών.
  • Στους ασφαλισμένους των λοιπών ταμείων (ΤΕΒΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΤΑΠΟΤΕ, κ.λ.π.) με την είσοδό τους, δίδεται ιατρική γνωμάτευση, προκειμένου να εκδοθεί εισιτήριο νοσηλείας από το Ταμείο τους, το οποίο προσκομίζουν στο Γραφείο Κίνησης Ασθενών.
  • Με την είσοδο του ασθενή στην κλινική, παρακαλούνται οι συνοδοί να αναφέρουν το προσωπικό τους τηλέφωνο στην Προϊσταμένη.

Κατά την εισαγωγή τους, οι ασθενείς πρέπει να φέρουν:

  • το Δελτίο της Αστυνομικής τους Ταυτότητας
  • το Βιβλιάριο Υγείας του Ασφαλιστικού τους φορέα
  • θα πρέπει να γνωρίζουν το ΑΜΚΑ και το  ΑΦΜ  τους καθώς και την ΔΟΥ που υπάγονται.

Στην περίπτωση Επείγουσας Εισαγωγής τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να προσκομισθούν στο Λογιστήριο Νοσηλευομένων Ασθενών το αργότερο μέχρι την επόμενη μέρα από τους οικείους του ασθενή.