Επαναληπτική έρευνα αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ετήσια προμήθεια ακτινογραφικών φίλμ ξηράς εκτύπωσης DRYSTAR DT 10B με κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά) και συνολικής εκτιμώμενης αξίας 8.500,00€ με Φ.Π.Α. για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κιλκίς-Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα ΓΝ-ΚΥ Γουμένισσας.

Επαναληπτική έρευνα αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ετήσια προμήθεια ακτινογραφικών φίλμ ξηράς εκτύπωσης DRYSTAR DT 10B με κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά) και συνολικής εκτιμώμενης αξίας 8.500,00€ με Φ.Π.Α. για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κιλκίς-Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα ΓΝ-ΚΥ Γουμένισσας.

Πατήστε εδώ