ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 

Η οργανωτική δομή του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Γουμένισσας, με βάση τον ισχύοντα οργανισμό του, αποτυπώνεται στο παρακάτω οργανόγραμμα.

 

Στην κορυφή του οργανογράμματος βρίσκεται το Ενιαίο Συλλογικό Όργανο το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 66 του Ν.3984/2011 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2011), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 22 του Ν.4025/2011 (Φ.Ε.Κ. 228/Α/2011) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α’ “Ρύθμιση Θεμάτων Εθνικού Συστήματος Υγείας και Εποπτευόμενων Φορέων” του Ν.4052/2012 (Φ.Ε.Κ. 41/Α/2012).

 

Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται με την υπ’ Αριθ. Υ4α/οικ 91432/25.07.2011 (Φ.Ε.Κ. 2012/Β/2011) Απόφαση Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης “Καθορισμός αρμοδιοτήτων Ενιαίου Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης”.

 

Στη συνέχεια της ιεραρχίας βρίσκεται ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς, κοινός Διοικητής των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων και κατόπιν ο Αναπληρωτής Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς με αρμοδιότητα στο Γ.Ν. – Κ.Υ. Γουμένισσας.

 

Στη συνέχεια της ιεραρχίας βρίσκονται οι τρεις (3) Διευθύνσεις του Νοσοκομείου:

  • Ιατρικής Υπηρεσίας
  • Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας
  • Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.

 

 

Ο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας είναι κοινός και για τις δύο (2) μονάδες του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς, της οργανικής μονάδας έδρας και της αποκεντρωμένης οργανικής μονάδας, όπως κοινό είναι και το Επιστημονικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς.

Το Νοσοκομείο διαθέτει Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, η οποία θα τροποποιηθεί άμεσα λόγω συνταξιοδότησης μελών της, σύμφωνα με την υπ’ Αριθμ. Υ1/Γ.Π.114971/11.02.2014 (Φ.Ε.Κ. 388/Β/2014) Απόφαση Υφυπουργού Υγείας “Μέτρα, όροι και διαδικασίες για την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων που συνδέονται με τη νοσηλεία των ασθενών στους Χώρους Παροχής Υγείας.”.

 

Τέλος, μέλημα της Διοίκησης είναι η ενεργοποίηση της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.4025/2011 (Φ.Ε.Κ. 228/Α/2011) “Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις”.

Organogramma