Πιστοποιητικά νοσηλείας και βεβαιώσεις εξέτασης από τα Εξωτερικά Ιατρεία, χορηγούνται από την Γραμματεία του Νοσοκομείου, μετά από υποβολή σχετικής αίτησης. Η  αίτηση παραλαμβάνεται από το Γραφείο Κίνησης ή την Γραμματεία των Εξωτερικών Ιατρείων αντίστοιχα και κατατίθεται στην Γενική Γραμματεία του νοσοκομείου, λαμβάνοντας και αριθμό πρωτοκόλλου.  Η έκδοση τους για τους ενδιαφερόμενους χρήστες των παρεχόμενων από το νοσοκομείο υπηρεσιών υγείας  γίνεται μέσα στο χρονικό διάστημα που ορίζει ο νόμος.

Το Νοσοκομείο μας έχει την άδεια για τη λειτουργία αρχείου με ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων και γι αυτό το λόγο είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στα θέματα του ιατρικού απορρήτου. Τα πιστοποιητικά νοσηλείας ή εξέτασης ασθενούς, καθώς και ο Ιατρικός του Φάκελος θεωρούνται απολύτως προσωπικά και αυστηρώς απόρρητα.


tor -->

Νοσηλείας

Πιστοποιητικά νοσηλείας, ή ενημερωτικά δελτία νοσηλείας, ή αντίγραφα ιατρικού φακέλου χορηγούνται από το αντίστοιχο Ιατρικό Τμήμα και θεωρούνται από το Γραφείο Κίνησης Ασθενών του Νοσοκομείου, μετά από κατάθεση σχετικής αίτησης.
Οι αιτήσεις γίνονται από τις 08:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ. όλες τις εργάσιμες μέρες στο Γραφείο Κίνησης Ασθενών.
Όταν η αίτηση είναι σαφής και συγκεκριμένη, το χρονικό διάστημα το οποίο απαιτείται συνήθως για την έκδοση πιστοποιητικού είναι από μια έως τέσσεριςημέρες. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ασθενής ζητά πιστοποιητικό για το οποίο χρειάζεται αναζήτηση στα μη μηχανογραφημένα αρχεία του νοσοκομείου (παλαιοτέρων ετών) η έκδοση πιστοποιητικού μπορεί να καθυστερήσει πέραν των τεσσάρων ημερών.

Η Διαδικασία προβλέπει:

 • Ο ασθενής ή ο νόμιμος εκπρόσωπος ή κηδεμόνας του αιτείται στο Πρωτόκολλο για την έκδοση Πιστοποιητικού Νοσηλείας.
 • Το Πρωτόκολλο χαρακτηρίζει την αίτηση προς το Γραφείο Κίνησης Ασθενών.
 • Το Γραφείο Κίνησης Ασθενών συντάσσει το έντυπο σε τρία αντίγραφα: το πρωτότυπο για τον ενδιαφερόμενο, ένα αντίγραφο για τον ιατρικό φάκελο του ασθενή και ένα για το Πρωτόκολλο.
 • Το Γραφείο Κίνησης Ασθενών παραδίδει το τριπλότυπο έντυπο στην Προϊσταμένη της Κλινικής νοσηλείας του ασθενή.
 • Ενημερώνεται η Προϊσταμένη της Κλινικής, η οποία ζητά τον ιατρικό φάκελο από το Ιατρικό Αρχείο και παραδίδει το τριπλότυπο έντυπο – Πιστοποιητικό Νοσηλείας – στον θεράποντα ιατρό ή το Διευθυντή της Κλινικής.
 • Ο θεράπων ιατρός, ή σε περίπτωση αδυναμίας του ο Διευθυντής της Κλινικής, συμβουλεύεται τα δεδομένα του ιατρικού φακέλου του ασθενή και σύμφωνα με τη γνωμάτευση που αναφέρεται στον ιατρικό φάκελο, συμπληρώνει στο τριπλότυπο έντυπο τη διάγνωση και το υπογράφει. Στη συνέχεια το παραδίδει στην Προϊσταμένη της Κλινικής.
 • Το συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο επιστρέφει στο Γραφείο Κίνησης Ασθενών.
 • Ο αρμόδιος υπάλληλος του Γραφείου Κίνησης Ασθενών προσκομίζει το τριπλότυπο έντυπο στο Διοικητικό Διευθυντή για υπογραφή.
 • Στη συνέχεια ο παραπάνω υπάλληλος του Γραφείου Κίνησης Ασθενών προσκομίζει το τριπλότυπο έντυπο στο Πρωτόκολλο για να λάβει στρογγυλή σφραγίδα. Με δική του ευθύνη πηγαίνει στο Ιατρικό Αρχείο το αντίγραφο του Πιστοποιητικού Νοσηλείας που προορίζεται για το ιατρικό φάκελο του ασθενή.

Το Πιστοποιητικό Νοσηλείας παραδίδεται ύστερα από τηλεφωνική συνεννόηση:

 • στον ασθενή (με επίδειξη της Αστυνομικής του Ταυτότητας),
 • το νόμιμο εκπρόσωπο ή κηδεμόνα του ή στο νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο (με την επίδειξη εξουσιοδότησης από την Οικεία Αστυνομική Αρχή ή ΚΕΠ),
 • Σε περίπτωση θανάτου οι νομιμοποιούμενοι κληρονόμοι του πρέπει να προσκομίσουν: α) Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών, β) Ληξιαρχική πράξη θανάτου, γ) Πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης και δ)σε περίπτωση δημοσιεύσεως διαθήκης πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως ετέρας διαθήκης και αντίγραφο διαθήκης.
 • Αν δεν είναι κληρονόμοι και έχουν έννομο συμφέρον πρέπει να προσκομίσουν εντολή από Εισαγγελέα.

από το Γραφείο Κίνησης, όπου ο ασθενής ή ο νόμιμος εκπρόσωπος υπογράφει για να βεβαιώσει την παραλαβή του.


tor -->

Πιστοποιητικά Εξέτασης

Πιστοποιητικά εξέτασης είτε σε Επείγον είτε σε Τακτικό Εξωτερικό Ιατρείο χορηγούνται από το αντίστοιχο Τμήμα και θεωρούνται από την Γραμματεία των Εξωτερικών Ιατρείων του Νοσοκομείου, μετά από κατάθεση σχετικής αίτησης.
Οι αιτήσεις γίνονται από τις 08:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ. όλες τις εργάσιμες μέρες στη Γραμματεία των Εξωτερικών Ιατρείων η οποία βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου των Τ.Ε.Ι.
Αντίγραφα αυτών μπορείτε να παραλαμβάνετε από τη Γραμματεία Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων στο ισόγειο του κτηρίου των ΤΕΙ, κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 8.00 το πρωί έως τις 2.00 το μεσημέρι: α) αυτοπροσώπως με επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου σας, β) μέσω φαξ αφού προηγουμένως έχετε συμπληρώσει, παρουσία των υπαλλήλων της Γραμματείας των ΤΕΙ, υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ευκρινώς ο αριθμός του φαξ στον οποίο επιθυμείτε να σας αποστέλλονται,  και γ) με εξουσιοδοτημένο από εσάς άτομο με επίδειξη της εξουσιοδότησης η οποία πρέπει να είναι θεωρημένη από δημόσια αρχή και να αναφέρεται σε αυτήν ρητώς η εντολή για λήψη αντιγράφων πιστοποιητικών εξέτασης.


tor -->

Αλλοδαπών

Οι αλλοδαποί  που ενδιαφέρονται για Πιστοποιητικά Υγείας προκειμένου να τους χορηγηθεί άδεια παραμονής στη χώρα μας, θα παραπέμπονται για ιατρικές εξετάσεις με ειδικό έντυπο, το οποίο θα τους χορηγεί η αρμόδια υπηρεσία του Νοσοκομείου (Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων), και αφού ολοκληρώνουν όλο τον Ιατρικό έλεγχο, θα εξετάζονται από Ειδικό Παθολόγο του Νοσοκομείου στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία κάθε Τρίτη και Πέμπτη, από 9.00π.μ. – 11.00π.μ., προκειμένου να τους χορηγείται το Ιατρικό Πιστοποιητικό με ραντεβού.

Σημείωση

Οι αλλοδαποί που είναι δηλωμένοι και διαμένουν στους Δήμους Νέστου, Παγγαίου και Θάσου θα εξετάζονται στα Κέντρα Υγείας των Δήμων διαμονής τους και θα τους χορηγείται Πιστοποιητικό Υγείας από τα αντίστοιχα Κέντρα Υγείας αφού πρώτα τακτοποιήσουν την οικονομική τους υποχρέωση στο Νοσοκομείο.

Τα έξοδα για τις ιατρικές εξετάσεις θα βαρύνουν τους ενδιαφερόμενους.


tor -->

Ηλεκτρονικές βεβαιώσεις

Το Γενικό Νοσοκομείο Γουμένισσας ενημερώνει για την έναρξη λειτουργίας της νέας υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Βεβαιώσεων. Οι πολίτες μπορούν πλέον να συνδέονται με την ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Γουμένισσας και να αιτούνται την έκδοση πιστοποιητικών τα οποία στην συνέχεια θα παραλάβουν από το νοσοκομείο ή θα τους αποσταλούν με courier.

Πιστοποιητικά που δύνανται να αιτηθούν:

 • Πιστοποιητικό νοσηλείας
 • Βεβαίωση/Πιστοποιητικό Επίσκεψης
 • Βεβαίωση κόστους νοσηλείας
 • Αντίγραφο φακέλου νοσηλείας

Για αποστολή αίτησης, απαιτείται δημιουργία λογαριασμού στην ιστοσελίδα του Γ.Ν. Γουμένισσας. Για την εγγραφή/σύνδεση επιλέξτε τον σχετικό σύνδεσμο παρακάτω:

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Βεβαιώσεων & Ραντεβού, Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς