Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης ενός (1) φωτοαντιγραφικού μηχανήματος και την μίσθωση δύο (2) ακόμη φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων συνολικού προϋπολογισμού 1.700,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης ενός (1) φωτοαντιγραφικού μηχανήματος και την μίσθωση δύο (2) ακόμη φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων συνολικού προϋπολογισμού 1.700,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Πατήστε εδώ