Επαναληπτική έρευνα αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και αποθήκευση ιατρικών αερίων (CPV:24111500-0,CPV: 63121110-7), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής και συνολική εκτιμώμενη αξία 34.762,53€.

Επαναληπτική έρευνα αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και αποθήκευση ιατρικών αερίων (CPV:24111500-0,CPV: 63121110-7), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής και συνολική εκτιμώμενη αξία 34.762,53€.

 

Πατήστε εδώ